Privacy Policy

Contact

Als Molse Kano en Kajakclub v.z.w. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Molse Kano en Kajakclub v.z.w.
Matschappelijke zetel: Den Diel 5, 2400 Mol
E-mail: mokkakajak@outlook.be
Telefoon: +32 497 55 59 25

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door Molse Kano en Kajakclub v.z.w. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 1. Organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
  • Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)
  • Sportieve administratie in het kader van stages, kampen, lessenreeksen (uitvoering overeenkomst)
 2. Deelnemen aan competities en tornooien:
  • Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)
  • Organisatie van een recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst)
 3. Bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 4. Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen (uitvoering overeenkomst)
 5. Promotie, PR en communicatie waaronder:
  • Beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
  • Beheren van sociale media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)
  • Beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens en privé contactgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen en rekeningnummer)
 • Opleiding en vorming
 • Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden)
 • Beeldmateriaal (o.a. foto’s, video’s, opnames)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de federatie waarbij wij aangesloten zijn.

Leden kunnen onderling gegevens uitwisselen om afspraken te maken omtrent trainingen, wedstrijden, vervoer naar wedstrijden. De leden geven deze gegevens niet door aan derden en behandelen deze confidentieel.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Verstrekking aan derden-verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting en mailhosting)
 • Het verzekeren van deelnemers aan recreatieve sportevenementen
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federatie zelf en andere clubs die behoren tot dezelfde federatie)
 • Subsidiërende overheden
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)
 • De sportfederatie, zijnde Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé contactgegevens (voor de ouderlijke toestemming).

Bewaartermijn

Molse Kano en Kajakclub v.z.w. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. 
Molse Kano en Kajakclub v.z.w. verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 30 jaar na beëindiging van de samenwerking / het lidmaatschap.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Molse Kano en Kajakclub v.z.w. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar nood aan is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en stellen bij indien nodig
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden bij de voorkeuren op uw beveiligd deel van de site www.mokkakajak.be of via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 
U heeft hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Commission@privacycommission.be

Wijziging Privacy statement

Molse Kano en Kajakclub v.z.w. kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 18 mei 2018.